DAO TIỆN CERAMIC - CBN - PCD

Dao tiện Ceramic CNGA

MAKER: CERAMTEC (GERMANY)

VẬT LIỆU GIA CÔNG : DÙNG ĐỂ GIA CÔNG CÁC LOẠI GANG , HỢP KIM GANG VÀ CÁC LOẠI THÉP CỨNG ( TRỤC CÁN THÉP , THÉP SKD, SCM440…) ĐÃ QUA NHIỆT LUYỆN ĐẠT ĐỘ CỨNG TỪ 60 - 80 HRC

Dao Tiện Ceramic TNGN

MAKER: CERAMTEC (GERMANY)

 GIA CÔNG CÁC LOẠI GANG , HỢP KIM GANG VÀ CÁC LOẠI THÉP CỨNG ( TRỤC CÁN THÉP , THÉP SKD, SCM440…) ĐÃ QUA NHIỆT LUYỆN ĐẠT ĐỘ CỨNG TỪ 60 - 80 HRC

Dao tiện Ceramic VNGA

MAKER: CERAMTEC (GERMANY)

VẬT LIỆU GIA CÔNG : DÙNG ĐỂ GIA CÔNG CÁC LOẠI GANG , HỢP KIM GANG VÀ CÁC LOẠI THÉP CỨNG ( TRỤC CÁN THÉP , THÉP SKD, SCM440…) ĐÃ QUA NHIỆT LUYỆN ĐẠT ĐỘ CỨNG TỪ 60 - 80 HRC

Dao Tiện Ceramic DNGA

MAKER: CERAMTEC (GERMANY)

 DÙNG ĐỂ GIA CÔNG CÁC LOẠI GANG , HỢP KIM GANG VÀ CÁC LOẠI THÉP CỨNG ( TRỤC CÁN THÉP , THÉP SKD, SCM440…) ĐÃ QUA NHIỆT LUYỆN ĐẠT ĐỘ CỨNG TỪ 60 - 80 HRC.

Dao Tiện Ceramic SNGN

MAKER: CERAMTEC (GERMANY)

 GIA CÔNG CÁC LOẠI GANG , HỢP KIM GANG VÀ CÁC LOẠI THÉP CỨNG ( TRỤC CÁN THÉP , THÉP SKD, SCM440…) ĐÃ QUA NHIỆT LUYỆN ĐẠT ĐỘ CỨNG TỪ 60 - 80 HRC

Dao Tiện Ceramic RNGN

MARKER: CERAMTEC (GERMANY)

VẬT LIỆU GIA CÔNG : DÙNG ĐỂ GIA CÔNG CÁC LOẠI GANG , HỢP KIM GANG VÀ CÁC LOẠI THÉP CỨNG ( TRỤC CÁN THÉP , THÉP SKD, SCM440…) ĐÃ QUA NHIỆT LUYỆN ĐẠT ĐỘ CỨNG TỪ 60 - 80 HRC

Dao Tiện Ceramic RCGX

MAKER: CERAMTEC (GERMANY)

 GIA CÔNG CÁC LOẠI GANG , HỢP KIM GANG VÀ CÁC LOẠI THÉP CỨNG ( TRỤC CÁN THÉP , THÉP SKD, SCM440…) ĐÃ QUA NHIỆT LUYỆN ĐẠT ĐỘ CỨNG TỪ 60 - 80 HRC

© 2019 Co khi phu my | design by vietit.vn